top of page

פתרונות אסטרטגיה בישראל
ובשווקים מתפתחים

מתמחים בהכשרות והפקת פרויקטים תוך ובין ארגוניים: 

  • אסטרטגיה עסקית חברתית

  • פיתוח עובדים

  • הרחבת פעילות והשפעה

אסטרטגיה ליצירת רווחים ועיצוב תרבות ארגונית ברת קיימא 

STRATEGY.png

המודלים הייחודיים של TRIPLE PROFIT מציגים תפיסה מחודשת של העסק ושל החברה.

ההתנהלות במשק האזרחי אינה מאופיינת עוד בדיכוטומיות בין מגזרית, אלא דווקא בשיתוף הפעולה בין החלקים השונים. כאשר לכל ישות יש חוזקות וחולשות יחסיות, רק על ידי תפיסה אסטרטגית מתאימה ניתן יהיה להפיק שלם הגדול מסכום חלקיו.

רווח לעובדים

רווח לארגון

רווח לחברה

bottom of page