top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תTriple Profit

חוסן ארגוני, קהילתי, חברתי

חוסן מוגדר כיכולת או התהליך להסתגלות. בשונה מיציבות, שממדיה הינם סטטיים, חוסן מאופיין ביכולת של הפרט, הארגון או הקהילה להתאים את עצמם למצב נתון בצורה יעילה ומקדמת.תחושת החוסן הכללית מורכבת מסך תחושת החוסן של הפרטים בקבוצה. חוסן כללי יושפע הן ממגמות קבוצתיות ברורות, והן מתחושות קיצוניות של פרטים. לאור כך, יש לחזק את החוסן בשני האפיקים, חיזוק המגמות הקבוצתיות הברורות על ידי החלטות יזומות הנוגעות לקבוצה ככל, וחיזוק התחושות הקיצוניות של פרטים בקבוצה על ידי מענים ישירים וייעודיים.

על פי רוב, ניתן לבחון את חוסנה של קבוצה דרך חמישה מרכיבים עיקריים: תחושת קהילתיות, מנהיגות, אמון חברתי, מוכנות וקשר למקום. לקבוצה בעלת חוסן תהיה היכולת לנקוט פעולות מכוונות לשיפור היכולות בעתות משבר.

תחושת קהילתיות: תחושת הקהילתיות הנוכחת בקבוצה מעידה על היעילות הקולקטיבית של הקבוצה. תחושת הקהילתיות אינה מצב נתון, ואין לצפות לשימור שלה ללא השקעה. חברות בעלות תחושת קהילתיות גבוהה ישקיעו בקהילתיות, ינחילו יוזמות לחיבור בינאישי, יובילו תהליכי גיבוש והתהוות קהילתיים, יעצימו את הקבוצה ויעודדו הכלה ותמיכה.


מנהיגות: על פי רוב, קיימת חשיבות רבה למנהיגות הקיימת בחברה בכל הנוגע לחוסן. המנהיגות, כחלק מהגדרתה, אמונה על מתן מענים והנחיות ברגעי משבר. מנהיגות זמינה, המכירה בצרכי הקבוצה, קשובה וערכית, תהווה משענת מהותית ומקור לחוסן. בין אם המנהיגות הינה פנימית או חיצונית, תפיסתה כיציבה ועמידה בפני אתגרים ושינויים, יעידו על חוסנה ועל חלקה בחוסן הקבוצתי.


אמון חברתי: היחסים בין הפרטים בקבוצה ובין הקבוצות השונות מרכיבים את מדד האמון החברתי הקיים בחברה. על מנת לקדם מערכות יחסים תקינות וחיוביות יש להשקיע בהון האנושי בצורה אנכית ובצורה אופקית. אנכית – על ידי יוזמות ופעולות מטעם בעל המנדט החברתי, אופקית – ביסוס מסגרת המאפשרת לפרטים לחזק את הקשרים הבינאישיים ובינקבוצתיים.


מוכנות:

מוכנות הפרטים והקבוצה לרגעי המשבר יכתיבו את הפעולות הראשונות שינקטו. היכרות עם מגוון היכולות, המענים והשירותים הקיימים במערכת ייעלו את סדר הפעולות בתגובה ויקדמו את החוסן, הן מבחינת פרקטית והן מבחינה מורלית. שיח ושקיפות בכל הנוגע לחוסנה של הקבוצה והפערים הקיימים יניבו פיתוח מענים רגולטורים, יפתחו את המוכנות ויחזקו את החוסן.


קשר למקום: תחושת הקשר מצד הפרטים והקבוצה מעידה על תחושת השייכות למסגרת. תחושת השייכות מורכבת מהזדהות עם קבוצת השווים, חיבור אידיאולוגי ותחושת הגאווה בחברות הארגונית. חברות שמעודדות חוסן קהילתי ישקיעו בהידוק קשרי הפרטים למקום וחיזוק תחושת השייכות.

חשוב לזכור, שהחוסן אינו בבעלות מקבלי החלטות בלבד. על המובילים להשפיע בצורה כזו שתקדם את הקבוצה בדרכה להתמודד עם האתרים, להתאים עצמה ולהסתגל למצב החדש.

מומלץ להקים קבוצת חשיבה שבוחנת את האתגרים העתידיים מולם תעמוד הקבוצה ומתווכת אותם לקבוצה בצורה שתבחן את דרכי ההתמודדות: הצפויה, הרצויה והאידיאלית.


12 צפיות0 תגובות
bottom of page