top of page
חיפוש
 • תמונת הסופר/תTriple Profit

עקרונות עבודה לצוות אפקטיבי

צוות - קבוצת אנשים בעלי מטרה משותפת ותלות הדדית ביניהם להשגת המטרה


על-מנת שצוות יתפקד באופן אפקטיבי עליו לפעול על-פי העקרונות הבאים:


 1. מטרות ויעדים משותפים: הבנת מקומו ואחריותו של הצוות בתוך הארגון והתחייבות של חברי הצוות למטרה משותפת. ההתחייבות מבוססת על מעורבות של חברי הצוות בקביעת היעדים והמטרות.

 2. שימוש אופטימלי במשאבי הצוות: היכולת והרצון של כל חבר בצוות לתרום ולהביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו לשם השגת המטרה. דבר זה מחייב התאמה של תפקידים ומשימות לחברי הצוות על-פי כישוריהם.

 3. תקשורת בין-אישית: היכולת של חברי הצוות לתקשר ביניהם ולקיים דיאלוג פתוח. הדבר בא לידי ביטוי בנכונות להקשבה הדדית ובחופש לבטא דעות שונות באווירה של אמון וכבוד הדדי.

 4. פתרון קונפליקטים: היכולת של הצוות לטפל בקונפליקטים בין חבריו באופן גלוי מתוך רצון כן לפתור בעיות כאשר הן מתעוררות. יכולת זו מתבססת על תקשורת פתוחה ואמון בין חברי הצוות.

 5. מנהיגות משותפת וחלוקת תפקידים: מתן אפשרות לכל חבר בצוות להיות "מנהיג" על-פי המשימה, הזמן והמצב בו נמצא הצוות. על-ידי ביזור סמכויות כל חבר צוות מקבל עליו חלק מהאחריות, ובכך הופך להיות שותף פרואקטיבי להצלחת הצוות במשימותיו.

 6. בקרה ונהלים: קביעת נהלי עבודה ושיטות לבקרה של הצוות. נהלים אלו מהווים מסגרת ברורה לעבודה ומסייעים למניעת סטייה של הצוות מיעדיו העיקריים.

 7. תהליכים מוסכמים של קבלת החלטות: הסכמה של הצוות על הדרך שבה יפעל על-מנת לקבל החלטות. במידה ותהליכים אלה לא מוגדרים ומוסכמים עלולה להיפגע היכולת של הצוות לקבל החלטות ולהתקדם למטרה בצורה יעילה.

 8. ניסוי ויצירתיות: גמישות ופתיחות של הצוות לאפשרויות ורעיונות שונים בהתמודדות עם קשיים ובעיות. קיימת אפשרות לנסות פתרונות יצירתיים תוך לקיחת סיכון מחושב.

 9. הערכת הצוות את תפקודו: היכולת לבצע למידה והפקת לקחים לגבי עבודת הצוות. מה הם הגורמים המקדמים והבולמים את הצוות בהשגת מטרותיו.

דילמות העולות בשלבי הניהול השוטף של צוות אפקטיבי:


 1. מיצוי אישי של חברי הצוות מול מיצוי היכולת של הצוות. הרצון של חברי הצוות להצטיין באופן אישי מול הדרישה להתמקד בהצלחות הצוות (צוות מצטיינים מול צוות מצוין)

 2. אחידות בצוות מול רצון לשונות בדרכי החשיבה.

 3. תובענות להישגים גבוהים מצד מנהל הצוות מול הצורך בחוויות של הצלחה. המתח בין מידת האתגר שביעד ובין היותו בר השגה.

 4. סובלנות לטעויות ואוירה של צוות לומד מול דרישה ל"אפס תקלות".

8 צפיות0 תגובות
bottom of page