top of page

חוסן ארגוני, קהילתי, חברתי

חוסן מוגדר כיכולת או התהליך להסתגלות. בשונה מיציבות, שממדיה הינם סטטיים, חוסן מאופיין ביכולת של הפרט, הארגון או הקהילה להתאים את עצמם...

עקרונות עבודה לצוות אפקטיבי

צוות - קבוצת אנשים בעלי מטרה משותפת ותלות הדדית ביניהם להשגת המטרה על-מנת שצוות יתפקד באופן אפקטיבי עליו לפעול על-פי העקרונות הבאים:...

הכשרת מורים בזנזיבר, טנזניה אוקטובר 2019

מניעת הפצת הוירוס

ישראלים במסר לאוגנדה 

 2020 מרץ

שמירה על בריאות אישית 
ישראלים במסר לאוגנדה 

מרץ 2020

התנהלות במקרה של סיכון 

ישראלים במסר לאוגנדה 

 2020 מרץ

bottom of page